Поврзување на Пробиштип со Свети Николе преку с.Куково-с.Мечкуевци
Во месец Ноември 2013 година го пуштивме во употреба регионалниот патен правец Пробиштип – Свети Николе со должина од 28 километри. Со ова патното растојание меѓу овие две општини се крати за 25 км, а со изградбата на автопатот Миладиновци –Штип жителите на Пробиштип ќе патуваат до Скопје за 40 минути.
Вредноста на проектот е 52 милиони денари.