Изградба на водовод во с.Лесново

Во месец Септември 2013 година се пушти во употреба новоизградениот водоснабдителен систем во с.Лесново.