Овој дел од нашата веб страница претставува архива на јавните набавки. Огласите се објавени во Информацискиот систем за Јавни Набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

http://e-nabavki.gov.mk/

Системот овозможува преглед на активни и завршени огласи. За полесно пребарување на огласите за Општина Пробиштип, во полето договорен орган треба да се внесе Општина Пробиштип, да се избере вид на договор за јавна набавка и вид на постапка и се избира потврди, или се пребарува во делот: прегледи/листања со избирање на бараната постапка.