Изработката и донесувањето на детални урбанистички планови е темел на развојот на секоја општина. Индустрискиот развој е речиси невозможен без потребната техничка документација и јасна намена на секоја парцела и област. Во изминатиот период се донесоа повеќе Детални урбанистички планови, се спроведе проектот за легализација на нелегално изградените објекти, како станбени така и индустриски, со што граѓаните конечно се во можност да добијат документ за сопственост на своите домови и објекти.
• Донесени се повеќе детални урбанистички планови од кои два се за индустриски зони.

• Усвоени урбанистички планови:
• ДУП за УБ 11.4, П=1,34ха, плански период 2009-2014 година
• ДУП за УБ 13.3, П=3,2ха, плански период 2009-2014 година
• ДУП за УБ 7.4 и 11.2, П=5,6ха, плански период 2009-2014 година
• ДУП за УБ 11.1, П=4,9ха, плански период 2009-2014 година
• ДУП за УБ 12.1, П=18,84ха, (индустриска зона),плански период 2009-2014
• ДУП за УБ 2.1, П=10,45ха, (индустриска зона), плански период 2009-2014
• Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за Манастир Св.Василиј, Пониква, П=0,675ха
• Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за пристапен пат паркиралиште-манастир Св.Василиј СРТЦ Пониква

• Урбанистички планови во постапка:
• ДУП за УБ 14.2 дел, П=4,67ха
• ДУП за УБ 10.2 Лиса Гара, П=7,32ха, плански период 2010-2015 година
• Урбанистички план вон населено место (УПВНМ) за Спортско рекреативен туристички центар Пониква, м.в.Арамиска чешма, П=25ха, плански период 2009-2014 година
• Урбанистички план вон населено место (УПВНМ) за Спа центар Пробиштип Спортско рекреативен и бањски центар м.в.Леговец КО Злетово и КО Древено, П=6,34ха
• Блок 11.4 УМ 4 П=4,9ха (градски плоштад)
• Блок 7.5, П=6,6ха (стара бензинска пумпа)
• Блок 5.1, П=6,5ха (нова бензинска пумпа)
• Блок 5.3, П=9,7ха (нас.Камењар, лева страна)
• Блок 15.2, П=5,0ха

• Изработени позначајни проекти 2009-2012:
• Соработка со јавниот сектор-изработка на проекти и апликации за објекти од образование, култура, спорт
• Основен проект за градски пазар за земјоделски и услужни дејности во Пробиштип
• Основен проект за сите фази реконструкција на Градски парк во Пробиштип
• Основен проект за партер на Градски пазар за земјоделски и услужни дејности во Пробиштип
• Основен проект за изградба на улици, водоводна мрежа, канализациона мрежа и улично осветлување на сообраќајници фази патишта, хидротехнички проект, електротехнички проект за ДУП УБ 12.1 во Пробиштип
• Основен проект за реконструкција и санација на покривна конструкција на кино сала Дом на култура “Злетовски рудар“ Пробиштип
• Основен проект за реконструкција на фасада на зградата на кино сала во Пробиштип
• Основен проект за партерно уредување на простор за паркирање заден плоштад Пробиштип
• Основен проект за реконструкција со доградба на кино сала при ОУ Дом на култура “Злетовски рудар“ Злетово
• Измени на Основен проект за градски пазар за земјоделски и услужни дејности фаза архитектура и градежни конструкции
• Изработка на проектна документација за пат паркиралиште-Манастир Св.Василиј на Пониква, финансирано од Центарот за развој на Источен плански регион со сопствено учество на Општина Пробиштип
• Изработка на проектна документација за водоснабдување на СРТЦ Пониква, финансирано од Центарот за развој на Источен плански регион со сопствено учество на Општина Пробиштип
• Основен проект во сите фази за изградба на зграда за социјални станови
• Основен проект за изградба на улици во с.Пишица
• Основен проект за изградба на Еко патека во с.Марчино
• Туристичка карта на град Пробиштип
• Усвоена програмата за енергетска ефикасност на Општина Пробиштип за период од 2011 до 2015 година
• Усвоен Планот и програмата за управување со отпад 2011-2016 година на територијата на општина Пробиштип

• Урбанизација на Пониква
• Во тек е изградба на Сноу борд патека која ќе опфати изградба на патека за екстремни спортови со додатни содржини како мало акумулациско езеро, сноу борд патека и инсталирање топови за вештачки снег на двата ски лифта на Пониква. Ова е заеднички проект на општините Пробиштип и Кочани, а изградбата е инвестиција на МЕПСО вредна 4 милиони евра.
• Донесен е урбанистички план за вон населено место за м.в. Арамиска чешма
• Изработена е Студија за мали акумулациони езера за Арамиска чешма
• Изработена локална урбанистичка планска документација за изградба на пристапен пат од паркиралиште до манастир Св. Василиј КО Јамиште, општина Пробиштип
• Изработена е и локална урбанистичка планска документација за изградба на верски објект во КО Јамиште, општина Пробиштип
• Изработени се два Основни проекта, еден за изградба на локален пат во СРТЦ Пониква и еден за водоснабдителен систем на СРТЦ Пониква.

• Спа центар во општина Пробиштип
• Изработен е предлог урбанистички план за вон населено место за изградба на спа центар во м.в. Леговец
• Спроведена јавна презентација и јавна анкета за овој предлог план
• Изготвен е Извештај за стратегиска оценка за влијание врз животната средина
• Организиран е јавен увид и јавна расправа за оваа стратегиска оценка

• Легализација на дивоградби
Во рамките на овој проект во општина Пробиштип беа поднесени вкупно 1670 барања за утврдување на бесправно изградени објекти, од кои најголем дел беа за легализација на индивидуални домови, а останатиот дел за легализација на помошни и индустриски објекти. Заклучно со месец Септември 2012, целосно завршeни се 374 предмети.

• Продажба на државно градежно земјиште
Со Одлука на Владата на РМ, државното градежното неизградено земјиште е во постапка на пренесување на општините. Со оваа Одлука, општините имаат надлежност самостојно да управуваат со земјиштето што придонесува за зголемување на приходите на општината и побрз економски развој. Општина Пробиштип беше дел од првите 8 општини кои добија овластувања за управување со државното градежно неизградено земјиште и беше првата општина која спроведе постапка за отуѓување на парцела сопственост на РМ.