• Реконструкција на фасада на кино сала. Во текот на 2011 година се изврши реконструкцијата на фасадата на кино салата во центарот на градот, следена со модерна илуминација. Инвестицијата е вредна 3.600.000 денари, а средствата беа обезбедени од буџетот на општина Пробиштип.
• Добиена е донација од Министерството за култура во висина од 1.500.000 денари. Средствата ќе бидат наменети за реконструкција на кровот на кино салата, за што веќе е изработена техничката документација и во тек е постапката за избор на Изведувач.