Уличното осветлување како значаен сегмент на една урбана средина е во фаза на постојано обновување со ЕЕ светилки, како и со поставување на нови сијалични места во градот и помалите населени места.

Од 2009 до 2011 година на цела територија на општина Пробиштип се поставени 204 нови столбни места, 243 енергетски ефикасни сијалици и 12 рефлектори. Поствени се нови сијалични места на улиците:

• “Миро Барага“
• “Цветко Тонев“
• “Кочо Рацин“
• “Никола Карев“
• “8-ми Септември“
• “Скопска“
• “Гоце Делчев“
• “Доне Божинов“
• “Јаким Стојковски“
• “Стив Наумов“
• Осветлување на градски парк
Освен во урбаната средина, ново улично осветлување е поставено и во повеќето населени места. Вкупната инвестиција за осветлување во последните 15 години е рекордна инвестиција во оваа област.