Реконструкција на локален пат Пробиштип-с.Ратавица, во должина од 4000 метри кои се комплетираа со доизградба на преостанатите 860 метри  со што се заврши целосната реконструкција на овој патен правец која опфати проширување на коловозната лента, поставување на ивичњаци и нов асфалтен слој.

Вкупната инвестиција за овој проект изнесува 600.000 евра.