Завршија активностите од спроведување на проектот „Заедничка инвестиција во енергетската ефикаснот“, кој општина Пробиштип го спроведуваше во рамки на  Intereeg-IPA CBC за меѓугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија.

Договорот за финансирање беше склучен на 27.10.2016 година, а водечки партнер во овој проект беше општина Рила – Република Бугарија.

Вкупниот буџет на проектот изнесуваше 366.811,00 евра, од кои за општина Пробиштип 198.766 евра.

Зголемувањето на енергетската ефикасност е активност која влијае на заштитата на човековата околина, заштитата на природата, социјалниот и економскиот живот, но и во подигањето на свеста кај населението за важноста на заштитата на природата. Имплементацијата на националната политика за енергетска ефикасност се врши преку активно учество на општините, тргнувајќи од фактот дека тие се главниот фактор, од чии активности зависи зголемувањето на енергетската ефикасност на зградите и останатите објекти кои зависат од енергија.

Во спроведувањето на проектните активности беа опфатени низа од активности, кои придонесуваат да се осовремени јавен објект во сопственост на општината, но и да се заштеди во потрошувачката на енергија потребна за загревање на објектот.

Така, за времетраењето на спроведување на проектот се извршија реконструктивни зафати:

– промена на врати и прозорци,

– изолација на надворешни ѕидови со енергетски ефикасна фасада

– променет е кровот

– инсталирани се и сончеви колектори за топла вода.

Резултати од наведените активности се:

– подобрени условите за работа во јавните објекти и зголемување на енергетската ефикасност,

– намалување на трошоците за греење на општинскиот буџет поради заштеда на енергијата,

– поефикасно користење на зградите од јавен карактер,

– подобрување на удобноста на објектите во кои делуваат јавните институции, какко и

– намалување на емисиите од јаглерод диоксид.

Со реконструкцијата на Домот на културата „Злетовски рудар“ е извршена промена на врати и прозорци, изолација на надворешни ѕидови со енергетски ефикасна фасада градба,  променет е кровот, а инсталирани се и сончеви колектори за топла вода.

DCIM100MEDIADJI_0011.JPG

Project summary from the project

“Joint investments in energy effectiveness” under the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria

Annex 3.1 Final Project Summary