Организирање на кампања “Стоп за пороците“
Општина Пробиштип во соработка со релевантните институции организира трибини во населените места за штетните последици од консумирањето на алкохол и наркотични средства. Целна група на трибините се младите лица кои директно се изложени на овие пороци.