Во текот на 2011 година се изврши целосна реконструкција на фасадата на кино салата, еден од најрепрезентативните објекти лоцирани во централното градско подрачје. Реконструкцијата на фасадата е следена и со модерна илуминација.