Отворање на дисперзирано одделение на Центарот за социјална работа во Злетово
Со цел поефикасно спроведување на своите надлежности, во текот на месец Август 2013 година, во Злетово се отвори дисперзирана канцеларија на Министерството за труд и социјална работа.