Од 2009 до 2012 година во општина Пробиштип се асфалтираа повеќе од 20 улици. Со овој чекор општината не само што ги подобри условите за живеење на граѓаните туку и реши повеќедецениски проблем. Сите улици беа асфалтирани со средства обезбедени од буџетот на општината.
• Ул.Кочо Рацин
• Ул.Велко Влаховиќ“,
• Ул. “Димитар Влахов“,
• “22-ри Декември“,
• “Ѓорче Петров“,
• дел од ул “Скоевска“,
• “25-ти Мај“ ,
• “Питу Гули“,
• “Корушка“,
• “Едвард Кардељ“,
• “Доне Божинов“,
• “Древенска“
• “Добревска“,
• Дел од ул. “5та“,
• “Скопска“ ,
• “Стив Наумов“,
• “Рајко Жинзифов“,
• “Григор Прличев“,
• ул. „1-ва“,
• ул. “2-ра“,
• “Милорад Мишев“ во Злетово и
• реконструкција на улицата “Јане Сандански“ во Злетово