BMPL/22/2156/2017/B2/07

Општина Пробиштип објавува јавен повик за доделување на договор за набавка на опрема за потребите на проектот “Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas” во Општина Пробиштип и во нејзините децентрализирани единици со финансиска помош од програмата Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020. Тендерската документација е достапна на интернет-страницата на Општина Пробиштип, улица. „Јаким Стојковски” бр.1, 2210 Пробиштип,Република Македонија, http://probistip.gov.mk/biowaste/.

Крајниот рок за доставување на понудите е до 15.00 часот (локално време), на 15.02.2019 година.

Дополнителни информации или појаснувања ќе се објавуваат на веб-страницата на договорниот орган http://probistip.gov.mk/biowaste/.

Tendering documents_BMPL_22_2156_2017_B2_07