Известување за намера за изведување на проект

Листа за проверка за определување на обемот на оцената на влијанието врз животната средина

Известување од Градоначалникот на општина Пробиштип

Последни новости и соопштенија

Јавна расправа: Изградба на систем за наводнување и хидроелектрани во ХС “ЗЛЕТОВИЦА”

Информација за одржување на Јавна расправа по Студија  за оцена на влијаниe врз животната средина за изведба на Проектот:  Изградба на систем за наводнување и хидроелектрани…

Јавен увид и јавна расправа

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (‘Службен весник на РМ” бр.53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 183/2013,42/2014,44/15 и 129/15)…

Објави за продажба на државно градежно земјиште

Објава бр. 35

ОБЈАВА број 35 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Objava 35

Објава бр.34

ОБЈАВА број 34 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Objava 34 Lokacii objava…

Линкови