Известување за намера за изведување на проект

Листа за проверка за определување на обемот на оцената на влијанието врз животната средина

Известување од Градоначалникот на општина Пробиштип

Последни новости и соопштенија

Оглас за ангажман на Ко-модератор за целите на програмата Форуми во заедницата во општина Пробиштип

Целта на програмата „Форуми во заедницата” е да го поддржи партиципативниот развој на заедниците на локално ниво. Програмата е финансирана од Швајцарската агенција за развој…

Објава бр. 5 за продажба на недвижнa ствар во сопственост на Општина Пробиштип

ОПШТИНА ПРОБИШТИП ОБЈАВА БР.5 За продажба на недвижнa ствар во сопственост на Општина Пробиштип по пат на електронско јавно наддавање ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ…

Објави за продажба на државно градежно земјиште

Објава бр. 35

ОБЈАВА број 35 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Objava 35

Објава бр.34

ОБЈАВА број 34 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Objava 34 Lokacii objava…

Линкови