Известување за намера за изведување на проект

Листа за проверка за определување на обемот на оцената на влијанието врз животната средина

Последни новости и соопштенија

Јавна презентација ЈП ХС “Злетовица“

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и ЈП ХС “Злетовица“ Пробиштип од една страна и Европската инвестициона банка (ЕИБ) од друга страна склучија Договор за…

Конкурс за доделување студентски стипендии 2014/2015

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002 год.) Правилникот за давање на стипендии на талентирани ученици…

Објави за продажба на државно градежно земјиште

Објава бр.30

ОБЈАВА број 30 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Objava br. 30 Lokacii…

Објава 29

ОБЈАВА број 29 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Објава бр.29

Линкови