Известување за намера за изведување на проект

Листа за проверка за определување на обемот на оцената на влијанието врз животната средина

Известување од Градоначалникот на општина Пробиштип

Последни новости и соопштенија

Јавен увид и јавна расправа

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (‘Службен весник на РМ” бр.53/2005,81/2005,24/2007,159/2008,83/2009,48/2010,124/2010,51/2011,123/2012,93/2013, 183/2013,42/2014,44/15,129/15, 192/15и 39/16) и Уредбата за учество на јавноста во текот…

Објава бр.7 за продажба на недвижнa ствар

ОПШТИНА ПРОБИШТИП ОБЈАВА БР.7 За продажба на недвижнa ствар во сопственост на Општина Пробиштип по пат на електронско јавно наддавање ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ…

Објави за продажба на државно градежно земјиште

Објава бр. 37

ОБЈАВА број 37 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Objava 37 Lokacii za…

Објава бр. 35

ОБЈАВА број 35 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Objava 35

Линкови